Yusuke Seki

Yusuke Seki Designs Second Otsuka Gofukuten Kimono Store
Nakagawa Masashichi Shoten-gai by Yusuke Seki Design Studio              
Otsuka Gofukuten Kimono Store by Yusuke Seki
Artisan Candy Shop "Papabubble" Yokohama by Yusuke Seki and Jaime Hayon