Vans Vault TH Sierra Dune LX

Taka Hayashi x Vans Vault 2012 Holiday TH Sierra Dune LX