CRAM JAM CHEST

CRAM JAM CHEST x Levi's "SIT PUPPY" Shibuya Version